Ježiš prichádza – posväť sa!

Zjv 22:11-12 Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. Hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok.

Ježiš hovorí, že príde skoro! Ako vážne berieš Jeho slová? Povieš si, že už prešlo 2000 rokov a neprišiel… Neide o to, kedy príde, ale či ťa nájde pripraveného! Kresťan, ktorý čaká na príchod Krista, nemôže žiť v uspokojení, že je ešte čas… je ešte čas načo? Na to, aby si žil naplno pre Pána? Na to, aby si odložil každý hriech? Na to, aby si dal svoj život do poriadku? Na to, aby si si žil pre seba a možno potom príde čas, aby si konal Božiu vôľu? Ten, kto chce skutočne nasledovať Krista, poslušnosť neodkladá. Neodkladá ani stav svojho srdca na neskoršú dobu.

Verš 11 hovorí o tom, že príde čas, keď už bude príliš neskoro sa zmeniť. Sú ľudia, ktorí odmietajú cestu Krista tak dlho, že na konci už nebudú schopní začať nasledovať Krista. Ľudia, ktorí sú bezbožní, aj bezbožní zostanú, keď príde čas príchodu Pána, nebudú činiť pokánie ako by sme čakali, ale budú pokračovať vo svojich skutkoch. Ježiš inými slovami hovorí: „Nech každý človek robí, čo sa mu páči; nebudem ho nútiť si vybrať.“

Je to ďalšie varovanie, že každý z nás si píše svoj vlastný osud. Boh dal človeku slobodnú vôľu, zjavil mu svoju vôľu a teraz necháva rozhodnutie na človeka. Boh nás pozýva k svojmu spaseniu, pozýva nás k svojmu stolu, pozýva nás ale nenúti. Nemôžeš sa vyhovárať na diabla, na ľudí okolo teba, ty robíš rozhodnutia. Ježiš spravil všetko pre teba, aby si si vybral tú správnu cestu. Prelial svoju krv, aby ty si v nej mohol umyť svoj život. Obrazne povedané, Boh zabezpečil mydlo a vodu, ale je na každom človeku, aby pristúpil a umyl sa. My ľudí nevieme prinútiť, aby nasledovali Krista. Ponúkame iba to, čo sme prijali – mydlo a vodu – krv Baránka, ako jediný prostriedok k novému životu. Či si to človek vyberie, záleží na ňom. Súrodenci, teraz je čas sa rozhodnúť, nie keď bude neskoro. Ži pre Pána tu  a teraz a získaš odmenu od Pána. Nenechávaj veci na poslednú chvíľu.

Pán nás volá, aby sme boli svätí. Slovo svätý znamená vždy dve veci – oddelený a iný, odlišný. Chrám je svätý lebo je odlišný od iných stavieb; kňaz je svätý lebo je odlišný od obyčajných ľudí v SZ (Nový Zákon hovorí, že sme všetci kňazmi); zviera, ktoré malo byť obetované bolo sväté, lebo bolo odlišné od iných zvierat; Boh je svätý, lebo je iný ako všetko čo stvoril; Sabat je svätý, lebo je iný od iných dní. Takže Boh si vyvolil svoj národ, aby bol iný od iných národov a teraz v Kristovi si vyvolil nás, aby sme boli iný od ostatných ľudí. Prví kresťania vôbec nepochybovali, že musia byť iní ako svet; naopak, oni vedeli, že musia byť tak odlišní, že bola možnosť, že ich svet zabije a istota, že ich svet bude nenávidieť. Tendencia v modernom kresťanstve je zmazať rozdiel medzi cirkvou a svetom. Kresťania ale by mali byť veľmi ľahko rozpoznateľní vo svete. V škole, v obchode, továrni, úrade, čakárni u lekára, všade…

Pán prichádza a Jeho odplata s Ním! Buď oddelený pre Neho, buď odlišný v tomto svete, aby svet mohol skrze tvoj život poznať Otca, ktorý je v nebesiach! (Mat 5,15)

 

Miro Tóth

 

Pridaj komentár