Záchrana z milosti


Vyznávame: Hriešnici nie sú zachránení vlastnými výkonmi, vlastným snažením, ale iba z milosti.

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Efezským 2:8-9

Nemôžeme dokázať spravodlivosť ani slávu, ktorou by sme mohli dosiahnuť milosť.

 Ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného. Rímskym 3:10

Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Rímskym 3:23

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvädli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor. Izaiáš 64:5

Môžeme sa odovzdať len neporušenej, bezchybnej milosti a láske Toho, ktorý nás vykúpil a očistil svojou vlastnou krvou.

 Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. Ján 6:47

Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rímskym 10:9

Odvolávame sa na dielo a spravodlivosť nášho Vykupiteľa Ježiša. Pridržiavame sa Jeho slova a prijímame dar Jeho lásky a odpustenia. Tým sa odovzdávame Ježišovej milosti a láske.

Ale teraz v Kristu Ježiši vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Efezským 2:13

Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Rímskym 6:23