Pokánie a obrátenie


Spoliehame sa na to, že každý, kto volá k Pánovi Ježišovi Kristovi, obráti sa k Bohu, úprimne oľutuje  svoje hriechy a celým srdcom prijme Ježiša ako svojho Pána, bude Ježišovou vzácnou krvou ospravedlnený z viery.

Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1 Ján 1:9

Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou  aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.   

Veríme: Náš Vykupiteľ Ježiš Kristus s otvorenou náručou a plný milosti a odpustenia       prijíma každého kajúcnika, ktorý sa prizná k svojej hriešnosti, prosí Boha o odpustenie, otvorí Ježišovi dvere svojho srdca a prijme Ježiša za Pána všetkých oblastí svojho života.

Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ján 6:37

Tak smie namiesto odsúdenia získať Boží pokoj, istotu záchrany a Božiu milosť.

A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. Rímskym 8:1

… a učiť jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a v tôni smrti a upravil naše nohy na cestu pokoja. Lukáš 1:77-79