Krst a večera Pánova


Krst a Večeru Pánovu rozumieme ako Ježišom Kristom ustanovené viditeľné a dokázateľné spôsoby Božieho konania, v ktorých a ktorými nám Boh dáva svoju milosť. Ako veriaci odpovedáme na tieto ponuky Božej milosti tým, že krst a večeru Pánovu poslušne a vďačne vykonávame a tým sa priznávame k nášmu trojjedinému Bohu – Otcovi , Synovi a Duchu Svätému.

Veríme: Krst viery v mene Otca a Syna a Svätého Duch, ako ho ustanovil náš Pán, je pečaťou Božou ako požehnaný  vonkajší znak toho, že ním Boh pôsobí v našom vnútornom človeku.

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Matúš 28:19
Porovnaj aj: Sk 2,37+38; G 3,27+28

Toto pekné a slávnostné spečatenie zdôrazňuje: nasledovanie Ježiša začína pohrebom môjho starého Ja.

Pohrobení sme teda s Ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávnou mocou Otcovou,  aj my sme chodili v novote života. Rímskym 6:4
Porovnaj aj: Kol 2,12; 1.Pt 3,20+21; Sk 22,16                                                                                                                     

Smrťou môjho Pána na kríži som teraz skutočne zomrel hriechu. Moja stará prirodzenosť je s Ježišom pribitá na kríž. Tak ako on bol vzatý z kríža a pochovaný,  tak je moje staré Ja krstom v smrť s Ježišom pochované. Ako bol Ježiš Kristus slávnou mocou Otca vzkriesený z mŕtvých, smiem byť aj ja Pánom povolaný do nového života, aby som žil novým spôsobom v Ježišovi.

A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť. Skutky 2:41a
Porovnaj aj: Mt 28,19+20

Veríme: Máme sláviť Pamiatku Pána a zachovávať zvyk lámania chleba; tým poukazujeme na chlieb života, totiž na Ježiša Krista, ktorého telo bolo pre nás vydané; rovnako máme podávať aj šťavu viniča, ktorá má pristupujúcim k Večeri Pánovej stále pripomínať preliatu krv Ježiša Krista. Ježiš je pravý vínny kmeň, na ktorom sú jeho učeníci ratolesťami.

Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. 1 Korintským 11:26

Ako nádherná dúha spája Večera Pánova priepasť obdobia, ktoré leží medzi Golgotou a návratom Pána. Keď sa Ježiš vráti, bude sláviť nanovo túto pamiatku v kráľovstve svojho Otca a s Jeho deťmi. Pred podávaním a prijímaním tejto Božej pečate má každý úprimne skúmať svoje srdce, odpustiť všetkým ľuďom a každému preukazovať lásku, aby nikto neprijímal nehodne a nejedol a nepil na odsúdenie.

Skúmaj sa teda, človeče,  a tak jedz z  chleba a pi z  kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovho. 1 Korintským 11:28-29

Sami seba skúmajte, či stojíte vo viere, a dokážte sa. Alebo či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš Kristus? Ak len nie ste nehodní. 2 Korintským 13:5