Nové nebo a nová zem


Veríme: Nad nebesami je neopísateľne nádherný príbytok pre všetkých Ježišom Kristom ospravedlnených veriacich.

Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo ani na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. 1 Korintským 2:9

Pán Ježiš odišiel, aby tam svojim deťom pripravil miesto.

Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, pretože vám idem pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Ján 14:1-3

Tí, ktorí majú úprimnú vieru, oprali si šaty v krvi Baránka a premohli žalobcu slovom svojho svedectva, prídu do svätého mesta, ktoré Boh pripravil. Pán Ježiš Kristus ich pripravuje ako svoju svätú cirkev.

… a postavil si cirkev slávnu, cirkev, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Efezským 5:27

V Božom večnom kráľovstve budú Božie deti v nevysloviteľnej radosti hľadieť na Božiu nádhernú tvár.

A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme, a ten, ktorý sedí na tróne, bude ich zatieňovať ako stan. Nebudú viac lačnieť, ani žízniť, nebude na nich dorážať slnce ani horúčava. Lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života, a Boh zotrie každú slzu z ich očí. Zjavenie 7:14-17

A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude ani smútku ani plaču, ani bolesti už viac nebude, lebo prvé veci pominuli. Zjavenie 21:4

A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetlo sviece ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať, a budú kraľovať na veky vekov. Zjavenie 22:5