Plán záchrany


Veríme: Ježiš Kristus zomrel za hriešnikov, spravodlivý zastupujúc nespravodlivých

A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zmučený  pre naše neprávosti; On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Izaiáš 53:5

Ježiš dobrovoľne poslúchol zámer Otca a prijal/zaujal miesto hriešnika.

 … ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil si ľud zvláštny, horliaci za dobré skutky. Títovi 2:14

Ježiš niesol hriechy hriešnika. Vzal na seba rozsudok udelený hriešnemu človeku. Ježiš svojou smrťou zaplatil celý trest hriešnika.

Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešľachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi, a zľutuje sa nad ním,  k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa. Izaiáš 55:7

Ježiš svojou krvou vydobyl  vykúpenie a odpustenie všetkým, ktorí v Neho veria, aby mohol byť aj najväčší hriešnik očistený od svojej viny, ak vo viere prijme zástupnú obeť Ježiša.

Preto aj môže dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Židom 7:25

Nože poďte a súďme sa, hovorí Hospodin: Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh; keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Izaiáš 1:18