Posledný súd


Veríme: Raz sa budeme všetci musieť zodpovedať pred Ježišom Kristom ako naším Sudcom

Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby  každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo vykonal v tele, podľa toho, ako pracoval. 2 Korintským 5:10

Pri súdnom rozhodovaní budú bezbožní odmenení večným trestom a spravodliví večným životom. Tento súd určí na veky  konečný stav každého človeka – u Boha alebo oddelený od Boha – tak, ako to zodpovedá princípom Božej spravodlivosti a podľa Jeho svätého slova.

A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou unikla zem i nebo, a ich miesta viac nebolo. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorili sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. A smrť a podsvetie boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie 20:11-15

Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje! Matúš 13:43