Postoj k štátnej moci


Veríme: Vláda štátu je ustanovená Bohom, aby udržiavala poriadok v záujme ľudského spoločenstva.

Každá duša poddaná buď nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti ak len nie od Boha; a tie, čo sú, Bohom zriadené sú. Kto sa teda protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. Rímskym 13:1-3
Porovnaj aj: 2.M 18,21-23; 5.M 16,18; 2.Sam 23,3; Jer 30,21

Súhlasíme: Máme sa v každom čase modliť za vládu, poslúchať a podporovať ju; to neplatí vtedy, ak by sme pri tom museli konať proti vôli nášho Pána;

A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle. Matúš 10:28

A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli: Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Skutky 5:29
Porovnaj aj: Dan 3,15-18; 6,7-10; Sk 4,18-20

Pretože Ježiš je Kráľ kráľov a Pán pánov.

A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. Zjavenie 19:16
Porovnaj aj: Ž 72,11; Iz 45,23