Návrat Ježiša Krista


Veríme: Ježiš sa prekvapivo vráti a zhromaždí svojich veriacich.

Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi s neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, potom my, ktorí zostaneme nažive spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi. A takto budeme vždycky s Pánom. 1 Tesalonickým 4:16-17

… ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Títovi 2:12-13

Keďže je u Pána tisíc rokov ako jeden deň a nikto nepozná hodinu Jeho príchodu, ktorá sa podľa nás približuje, má byť každý deň prežívaný v očakávaní Jeho skorého príchodu.

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec. Matúš 24:36

Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán. Matúš 24:42

Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka. Matúš 24:44

Tak i Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých na kríž, druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie. Židom 9:28

Podľa poverenia Ježiša, ktorý nám (podľa podobenstva o zverených talentoch – Mt 25,13-30) zveril svoje imanie, máme verne a svedomito pokračovať v šírení evanjelia, vysielaní misionárov a všeobecnej službe zboru, bez ohľadu na to, či naša alebo nasledujúca generácia zažije v tele veľký deň.

Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace! A buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť! Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a pristúpiac bude ich obsluhovať. Lukáš 12:35-37