Evanjelizácia


Súhlasíme: Keďže všetky pozemské veci pominú a koniec všetkého sa blíži, máme my, vykúpené Pánove deti,  povstať.

Pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo; zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. 2 Timoteovi 4:1-2

Súhlasíme: Máme svietiť ako svetlo, ktoré nemôže byť skryté, ako mesto, ktoré leží na vrchu. Máme niesť evanjelium až po koniec zeme, objať zem správou o záchrane a s vážnosťou a horlivosťou zvestovať Božie rozhodnutie.

Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Efezským 5:16

Pravda nech je naším opaskom, keď Pán Ježiš znova príde. Jemu máme predložiť všetky poklady, ktoré sme v svojej službe získali, totiž vzácne duše, ktoré sme verným svedectvom, ako Božie nástroje, priviedli z temnosti do svetla.

Vedzte, že ten, kto obráti hriešnika od jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov. Jakub 5:20

Súhlasíme: Cirkev je tu v prvom rade na to, aby privádzala ľudí do spoločenstva s Ježišom.