Božie uzdravenie


Veríme: Božie uzdravenie je moc nášho Pána Ježiša Krista uzdravovať chorých a slabých, za ktorých prosíme vo viere.

Aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše neduhy a niesol naše nemoci. Matúš 8:17

On, ten istý včera, dnes a naveky, sa nezmenil.

Lebo čo je ľahšie, povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? alebo  povedať: Vstaň a choď? Matúš 9:5

V časoch núdze, nedostatku je Ježiš stále všemohúcim Pomocníkom, ktorý dokáže uspokojiť potreby tela, duše a ducha naplniť celého človeka novým životom.

A tých, čo uveria budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im; na chorých ruky budú klásť, a nemocní budú uzdravení. Marek 16:17-18

Dôverujeme tomu, že Ježiš odmeňuje vieru modliacich sa, ak je to v súlade s Jeho – Božou vôľou a s Jeho zasľúbeniami.

A tak teraz, ó, Pane, všimni si ich hrozieb a svojim sluhom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého Služobníka Ježiša. Skutky 4:29-30

Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery zachráni chorého, a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí sa mu. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste boli uzdravení. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Jakub 5:14-16

A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Židom 11:1

Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Marek 11:24