Láska, prijatie a odpustenie


Vyznávame: Veriaci si má voči každému počínať s rovnakou láskou u a prijatím.

Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Filipským 4:5

Náš kresťanský spôsob života a naša skúsenosť nesmie nikdy viesť do extrémov,  blúznenia, nevhodného vystupovania,  osočovania alebo reptania.

… aby sme už neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní pravde v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je hlavou, v Krista. Efezským 4:14-15

Láska nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle1 Korintským 13:5

Vo svojom kresťanskom počínaní má byť veriaci rozvážny, ohľaduplný, vyrovnaný, priateľský,  zhovievavý a usilovný. Jeho život má byť poznačený múdrosťou, vyrovnanosťou,  pokorou, ochotou odpustiť, sebavydaním a podobnosťou Kristovi.

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. Kolosenským 3:12-13