Sväté Písmo


Vyznávame Božiu inšpiráciu svätého Písma, jeho úplnú spoľahlivosť a najvyššiu autoritu vo všetkých otázkach viery a vedenia života. Veríme, že

  1. je to Slovo živého Boha
  2. je pravdivé a vo všetkých podstatných výpovediach si neodporuje
  3. je spoľahlivé ako jeho Pôvodca – Hospodin
  4. má bezpodmienečnú platnosť pre všetky obdobia a ľudí
  5. Tieto pravdy uznávame nielen svojím rozumom, ale veríme im vo svojom srdci.

Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Matúš 24:35
Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalmy 119:89

Veríme, že Biblia bola v minulosti napísaná ľuďmi, ktorí boli inšpirovaní Svätým Duchom. Je to pravdivá, neprikrášlená správa, napísaná podľa merítok Božích.

Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, a spôsobný na všetko dobré. 2 Timoteovi 3:16  

Vyznávame: Božie slovo je žiariace svetlo, ktoré ukazuje cestu z pochybností k viere, z hriechov k odpusteniu, od odmietnutia k spravodlivosti a prijatiu, zo vzdialenia sa od Boha k sláve Božej.

Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ján 6:63  
Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníkuŽalmy 119:105

Veríme:  Biblia nám svedčí o tom, kto je Pán Boh, Hospodin.

A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ján 14:6

Veríme: Sväté Písmo je ľúbostným listom, cez ktorý sa nám milujúci Boh a Otec zjavuje.

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ján 5:39

Božie slovo rozvíja požehnanie v našom živote, ak sa naň spoliehame, dôverujeme mu a uplatňujeme ho, potom nás mení podľa Božích úmyslov do podoby Jeho slávy.

Veríme: Biblia odzrkadľuje  ducha, myslenie a osobnosť nášho Pána Ježiša. Kto sa v láske odovzdá písanému slovu Syna, vydáva sa bytosti a mysleniu Božiemu. Keď to robíme, odpovedá Boh prítomnosťou svojho Ducha v našich srdciach.

A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme deťmi Božími. Rímskym 8:16

Vyznávame: Biblia je vodítkom pre život každého jednotlivca, ako aj každého zboru.

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč, a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. Židom 4:12

Vyznávame: Písmo sväté  je silné spojivo lásky a dobroty. Privádza kajúcnikov k Ježišovi Kristovi. Ukazuje človeku, ako môže byť v porušenom svete uzdravený a zachránený na tele, duši a duchu. Môže uzdraviť a občerstviť každé smutné srdce, pričom poukazuje na Božie zasľúbenia a tým aktivuje našu vieru.

Tým pevnejšie je aj prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti vo tme dokiaľ nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Svätým Duchom vedení hovorili svätí Boží ľudia. 2 Peter 1:19-21

Vyznávame: Sväté Písmo je najvyššia písaná norma, ktorou Boh pôsobí na svedomie. Je jediným základom  kresťanského spoločenstva a jednoty. Výrazne varuje tých, ktorí ním pohŕdajú, pred smrtiacimi dôsledkami. Je signálom, ktorý varuje pred nebezpečenstvom pred útokmi satana, je výzbrojou,  ktorou môžeme satanovi odporovať.

Vtedy mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané… Matúš 4:10

Sväté Písmo je mocné Božie slovo, podľa jeho smerníc budú súdení všetci ľudia, národy, vyznania a pohnútky na poslednom súde.

Ježiš odpovedal a riekol mu: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Ján 14:23
Porovnaj aj: 1.J 4,1+6; Iz 8,20; 1.T 5,21; Sk 17,11; Jud 3; Ef 6,17;Ž 119,59+60