Naše hodnoty

Tímová práca
Ceníme si tímovú prácu ako biblický princíp pre budovanie a vedenie zdravých zborov. Prajeme si tímovú prácu založenú na základe rôznorodosti a doplnenia, ktorá poskytuje väčší potenciál a silu v napĺňaní Božej vízie. Je ochranou pred individualizmom a nezávislosťou. (Kol 2,19; Ef 4,16; Fil 2,3; Ž 133)

Božie Slovo
Ceníme si Božie Slovo, sme mu vydaní a milujeme ho ako najvyššiu autoritu a absolútnu pravdu v zbore, ktorá dokonale zjavuje Božiu vôľu. Božie Slovo má premieňajúcu a oslobodzujúcu moc a je základom pre každú oblasť nášho života, preto kážeme a vyučujeme celú radu Božieho Slova. (1 Tim 3,16; Sk 20,27; Žid 4,12; Ján 17,17; Joz 1,8)

Modlitba
Ceníme si horlivú a vytrvalú modlitbu, ktorá vyjadruje osobný a intímny vzťah s Bohom. Je pre nás spôsobom poznávania a dosahovania Božej vôle, cestou k víťazstvu a ochranou pred pokušením. Modlitba je pulzom života nášho zboru, sila každej služby a prvoradým nástrojom k zakladaniu zborov. (1Tes 5, 17; Ef 6,18; Luk 11,9-10; Luk 6,12)

Multikultúrnosť
Ceníme si multikultúrnosť, ktorá prináša rôznorodosť, doplnenie, pestrosť a obohatenie do cirkvi. Svojim charakterom a darmi, ktoré prináša, dáva väčší potenciál zasiahnuť evanjeliom širšie spektrum ľudí a národností. (Mk 16,15; Mt 28,19; Ef 2,14-15; Zj 7,9; Ž 67,4)

Multiplikácia
Ceníme si multiplikáciu ako biblický princíp rastu a rozmnožovania kvality aj kvantity darov, služieb, služobností podľa svojho druhu. Prajeme si multiplikáciu duchovného ovocia v osobnom živote viery, v zborovom živote aj v službe zakladania zborov. (Gen 1,11-12; Sk 6,1.7; Mat 25,14-30)

Autentické láskyplné vzťahy
Ceníme si autentické láskyplné vzťahy ako jeden z prejavov živého biblického spoločenstva. Túžime otvorene komunikovať pravdu v láske, túžime po priateľstve, vzájomnom povzbudení a pomoci. Chceme žiť autentický a transparentný život jeden voči druhému. (Ján 15,12-13; 1 Ján 3,18; Rim 12,9-10; Ef 2,25.32)

Spoľahlivosť
Ceníme si spoľahlivosť ako vyjadrenie verného charakteru učeníka na budovanie cirkvi. Prajeme si byť lojálni a dôveryhodní jeden voči druhému. Čokoľvek robíme, chceme to robiť zodpovedne a dôsledne. Vážime si spoľahlivosť a poriadok v živote cirkvi aj živote jednotlivca. (1 Kor 10,31; Kol 3,17; 2 Tim 2,15; 1 Kor 4,10)

Vášeň
Ceníme si vášeň ako postoj srdca učeníka, ktorý svojou horlivosťou a nadšením žije odovzdaný a zapálený život pre Ježiša Krista. Prajeme si, aby táto vášeň poznačovala celé naše nasledovanie – vzťahy, službu a každodenný život. (Rim 12,11; Sk 18,25; Neh 8,10)

Misionársky životný štýl
Ceníme si misionársky životný štýl ako spôsob rozmýšľania učeníka a jeho postoja k životu. Chceme ako pútnici na zemi žiť prispôsobivý a obetavý život, byť ochotní ísť kamkoľvek a zaplatiť akúkoľvek cenu, s cieľom poslušnosti naplniť Veľké Poverenie a kázať evanjelium Ježiša Krista. (Mat 19, 27-29; Luk 14,26-27.33; Mk 16,15)