Večný, osobný Boh


Veríme: Existuje len jeden pravý a živý Boh.

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten Všemohúci. Zjavenie 1:8

Vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, a moji sluhovia, ktorých som si vyvolil, aby ste poznali a uverili mi a porozumeli, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený nijaký silný Boh a ani po mne nebude. Izaiáš 43:10

Nestrachujte sa ani sa nechvejte! Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Boh okrem mňa? Niet inej skaly; ja neviem o nej. Izaiáš 44:8

Je stvoriteľom neba a zeme a všetkého, čo k tomu patrí. V Jeho moci je všetko od A do Z. Je začiatkom a cieľom.  Je vždy prítomný, od samého počiatku a príde: Je Pánom nad všetkým!

Veríme: Boh je nekonečne svätý, mocný, dobrý, milujúci a nádherný; hodný všetkej možnej lásky a cti, hodný našej dôvery a poslušnosti, hodný všetkého majestátu, sily a moci, teraz a po celú večnosť.

Veríme: Boh pozostáva z troch osôb v trojjedinnosti; totiž Otec, Syn a Duch Svätý s rovnakou božskou dokonalosťou, ktorá vypĺňa rôzne, harmonicky sa doplňujúce úlohy vo veľkolepom diele záchrany.

Otec, Jeho sláva je náramne žiariaca, takže žiaden smrteľný človek nemôže vidieť Jeho tvár a zostať nažive.

A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Exodus 33:20

Srdce tohto Otca je natoľko plné lásky a zľutovania nad svojimi stratenými a hriechom zaťaženými deťmi, že dobrovoľne dal svojho jednorodeného Syna, aby ich vykúpil a zmieril sám so sebou.

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3:16

Ježiš, Syn, ktorý je rovnako ako Otec od večnosti.

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. Ján 1:1-3

A on, to Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján 1:14

Ježiš bol počatý Duchom Svätým a narodil sa z panny Márie.

Hľa, panna počne a porodí syna, a dajú mu meno Immanuel, čo je preložené: S nami Boh. Matúš 1:23

Ježiš vzal na seba podobu človeka, niesol naše hriechy, vzal naše bolesti na seba a vytvoril predpoklady pre vyslobodenie všetkých, ktorí v Neho veria, pričom vylial svoju drahú krv na kríži na Golgote.
Roztrhol putá smrti a pekla, bol vzkriesený z hrobu, zostúpil do pekla a zviazal mocnosti temnosti, aby sa posadil po pravici Otca ako jediný prostredník medzi Bohom a človekom a zastúpil všetkých, pre ktorých vydal svoj život.

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. Izaiáš 43:11

Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník medzi Bohom a ľudmi, človek Kristus Ježiš. 1 Timoteovi 2:5

Svätý Duch, tretia osoba božej Trojice.

Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú  jedno. 1 Ján 5:7-8

Duch Otca je všemocný a všadeprítomný. Svätý Duch napĺňa nevysloviteľne dôležitú úlohu: otvára svetu oči o hriechu, spravodlivosti a o súde. Vedie hriešnika k Vykupiteľovi; skúma, napráva, zastáva sa ho, teší, vedie, dáva nové podnety, vyučuje, oslavuje, krstí a vyzbrojuje tých, ktorí sa odovzdajú Jeho milujúcemu vedeniu mocou z výsosti, aby ich pripravil na veľký deň zjavenia Pána.

Ale keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. Ján 15:26
Porovnaj aj: 2.K 13,15; Mt 28,19; R 8,11; J 16,7-14