Peklo


Veríme: Peklo je oblasť trápenia a plná nekonečného smútku pripravená pre diabla, jeho anjelov a tých, ktorí budú pri poslednom súde odsúdení.

… kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. Marek 9:48

Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetko, čo pohoršuje, i tých, ktorí páchajú neprávosť, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš 13:41-42

Peklo je miestom utrpenia a večného žiaľu pre tých, ktorí neprijali milosť, lásku a dobrotu ukrižovaného Spasiteľa Ježiša a tým sa namiesto pre život rozhodli pre smrť; miesto pre neveriacich, čarodejníkov, modloslužobníkov a klamlivých zvodcov.

… aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku ani dňom ani  nocou, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a ktokoľvek by prijal znak jej mena. Zjavenie 14:10-11

Peklo je miestom pre tých, ktorí zavrhli a pohrdli láskou a obeťou krvácajúceho Záchrancu Ježiša Krista a – napriek prihováraniu sa a napomínaniu Ducha Svätého  – prešli bez povšimnutia popri kríži.

A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma  do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa. Marek 9:43

A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa. Marek 9:45

Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa pripraveného diablovi a jeho anjelom. Matúš 25:41

Všetci títo budú trpieť muky večného oddelenia do Boha.

A diabol, ich zvodca, hodený bol do ohnivého a sírového  jazera, kde bola šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Zjavenie 20:10

A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie 20:14-15