Dary a ovocie Ducha


Veríme: Svätý Duch chce veriacej cirkvi Pána Ježiša darovať nasledovné dary: reč múdrosti, slová poznania, vieru, uzdravenie, zázraky, proroctvo, rozlišovanie duchov, modlitbu a spev v jazykoch, výklad.

 A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli.  No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu. 1 Korintským 12:1+31

Svätý Duch dáva také dary, ako uzná za vhodné každému jednotlivému kresťanovi.

Ale to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje osobitne každému tak, ako chce. 1 Korintským 12:11

Máme vážne túžiť a usilovať sa o dary Ducha a síce v takom poradí a miere, ako sú zboru čo najviac užitočné.

Keďže však máme rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; kto dar napomínania, nech napomína; ten, kto dáva, (nech dáva) v úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Rímskym 12:6-8

Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na  budovanie cirkvi. 1 Korintským 14:12

Lebo Boh neľutuje dary svojej milosti a povolania. Rímskym 11:29

Súhlasíme: Ovocie Ducha: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotivosť, dobrota, viera, nežnosť, zdržanlivosť a sebaovládanie – majú z toho vyrastať a vytvárať zrejmý a neodškriepiteľný dôkaz Duchom naplneného života.

Tým je oslávený môj Otec, keď prinášate mnoho ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ján 15:8

A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytínajú a hádžu na oheň. Lukáš 3:9