Znovuzrodenie


Veríme: Pri obrátení vzniká v srdci obráteného niečo celkom nové, čo  zmení jeho život. Hriešnik je veľkolepým,  jedinečným spôsobom znovuzrodený.

A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Ján 3:3

Čo bolo predtým, pominulo, začalo niečo nové.

Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; Staré veci sa  pominuli, hľa, nastali nové. 2 Korintským 5:17

V dôsledku toho odmietame teraz veci, po ktorých sme predtým dychtili, a naopak, to, čo sme predtým nemohli vystáť, si teraz vysoko vážime.

Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ján 15:19

Naše Ježišovou krvou očistené srdce je teraz a navždy naplnené novými túžbami, novými záujmami, novým pohľadom na život.

S Kristom spolu som ukrižovaný a nežijem už  ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz  žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Galatským 2:20

Za to vďačíme spravodlivosti Vykupiteľa, ktorá nám je pripočítaná; a za to vďačíme Duchu Ježiša, ktorého sme prijali.

Ale ospravedlnení bývajú zdarma z Jeho milosti, skrze vykúpenie, v Kristu Ježiši, ktorého Boh dal ako obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Rímskym 3:24-26

Teraz sa túžime otvorene priznávať k nášmu Pánovi Ježišovi, slúžiť Mu a hľadať to, čo sa páči Bohu.

Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Žalmy 1:1-2