Krst Duchom Svätým


Veríme: Krst Duchom Svätým je silné, prekrásne naplnenie zasľúbeným Radcom.

A ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Ján 14:16-17

Svätý Duch vyzbrojuje veriacich mocou z výsosti, aby oslavovali a velebili  Ježiša Krista, Pána a podľa Jeho vnuknutí vydávali svedectvo o Ježišovi.

… totiž že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Svätým Duchom.
…  ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a až do posledných končín zeme. Skutky 1:5+8

Svätý Duch udržuje veriacich v modlitbe, svätosti a triezvosti.
Svätý Duch vyzbrojuje jednotlivca ako aj zbor k tomu, ako majú prakticky, pôsobivo, radostne a duchaplne získavať duše. Keďže je Duch Svätý stále vylievaný, veríme, že veriaci môže mať istotu o naplnení Duchom Svätým tak, ako to bolo predtým, v čase prvých kresťanov medzi Židmi a pohanmi.

A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im Duch dával hovoriť. Skutky 2:4

Skladali na nich ruky, a oni prijali Svätého Ducha. Skutky 8:17

Ako vtedy v dome Kornélia, bude možné povedať aj o nás: Svätý Duch zostúpil na nich, keď po tom túžili.

A kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy užasli všetci veriaci zo Židov, ktorí prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliaty dar Svätého Ducha; lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Skutky 10:44-46
Porovnaj aj: Sk 19,6

Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás? 1 Korintským 3:16