Príslušnosť k zboru/cirkvi


Súhlasíme: Po tom, čo sme prijali Pána Ježiša ako nášho osobného Záchrancu a Kráľa a tým sa narodili do rodiny a do neviditeľného tela, teda do neviditeľnej cirkvi Pána Ježiša, je našou svätou povinnosťou začleniť sa do viditeľnej cirkvi Ježiša Krista na zemi nakoľko je to len v našich možnostiach.

… chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Skutky 2:47

Haleluja! Ďakujem Hospodinu z celého srdca, v kruhu úprimných, v zbore. Žalmy 111:1

Súhlasíme: Tu a teraz sa my, veriaci, máme podieľať na budovaní Božieho kráľovstva.

A pozorujme sa navzájom, aby sme sa povzbudzovali k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme svojho zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. Židom 10:24-25

Viditeľná cirkev pozostáva z veriacich, ktorí sa spojili v kresťanskom spoločenstve a v jednote Ducha.

… tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivo však sme si navzájom údmi. Rímskym 12:5

  1. plnia prikázania Ježiša Krista
  2. uctievajú Pána
  3. vzájomne sa povzbudzujú žalmami, chválami a piesňami, ako im to dáva Duch
  4. čítajú a zvestujú Jeho slovo
  5. sú  horliví a usilujúci sa zachraňovať duše
  6. dávajú k dispozícii svoje pozemské prostriedky, aby sa Božie dielo mohlo ďalej šíriť
  7. navzájom sa budujú
  8. napomínajú a upevňujú sa navzájom vo viere
  9. harmonicky spolupracujú ako členovia rodiny, ktorá má mnoho údov a predsa je
  10. jedným telom, ktorého hlavou je Ježiš Kristus

Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte vo svojom srdci Pánovi. Ďakujte vždy za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi. Buďte si vospolok poddaní v bázni Božej. Efezským 5:19-21

On spája a zväzuje celé telo, všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého úda dáva telu rásť, aby sa budovalo v láskeEfezským 4:16