Každodenný život kresťana


Súhlasíme: Je to vôľa nášho Pána Ježiša: Po tom, čo sme boli očistení drahou krvou Ježiša Krista a pri svojom obrátení sme dostali Ducha Svätého, máme sa každý deň viac podobať Jemu a mať účasť na Božej svätosti.

Keďže teda máme také zasľúbenia, milovaní, očistime sa od každého poškvrnenia tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvätenie. 2 Korintským 7:1

Lebo to je vôľa Božia – vaše posvätenie. 1 Tesalonickým 4:3

A on sám, Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. 1 Tesalonickým 5:23

Máme vždy viac rásť vo viere, sile, modlitbe, láske a službe.

Ale chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Príslovia 4:18

Toto robíme zo začiatku ako novorodeniatka, ktoré potrebujú mlieko základov viery.

… ako teraz narodené nemluvniatka túžte po duchovnom, čistom mlieku,  aby ste ním rástli na spasenie. 1 Peter 2:2

Akonáhle troška podrastieme vo viere, prahneme pokorne po niečom väčšom: po chlebe skutočného života v Ježišovi!

Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristu a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha. Židom 6:1

V pravom živote sa vlastné Ja zmenšuje, na druhej strane Ježiša vo mne pribúda.

Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ktorí žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. Rímskym 8:5

Nakoniec konáme v Božej moci ako dospelí učeníci, ktorí nosia celú Božiu výzbroj a chodia v Jeho mene a pod ochranou  Jeho svätej krvi.

A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; neprejde po nej nečistý, len ľud jeho pôjde po nej, na nej ani blázni nezablúdia. Izaiáš 35:8

Takto máme ustavične viesť trpezlivý, triezvy, nesebecký, bohabojný život, ktorý je plný bázne pred Bohom a odzrkadľuje v nás  Ježiša.