Duchom naplnený život


Veríme: Svätý Duch je ako silný, vejúci vietor a ako blčiaci plameň. Dokáže otriasť celými zbormi a priviesť ich k horleniu pre Boha. Je ale aj nežný ako holubica. Bezbožnosť, neláska, prázdne reči, pýcha, odsudzujúci a kritizujúci Duch ako aj myšlienky a skutky, ktoré znevažujú Pána Ježiša, zarmucujú a zraňujú Svätého Ducha.

A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste spečatení na deň vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Efezským 4:30-32

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb  modlievajte sa v duchu; dbajte pri tom vytrvale a proste za mňa a za všetkých svätých. Efezským 6:18

Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé! Rímskym 12:1-2

Preto veríme: Je Božou vôľou, aby sme vždy vedome žili v Svätom Duchu a boli prikrytí vzácnou krvou Baránka.

Ten, kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On. 1 Ján 2:6

Toto robíme, ak  sa plní bázne pohybujeme v prítomnosti Kráľa a slúžime Pánovi trpezlivo a v láske, čestne a úprimne, bez reptania, v živom modlitebnom spojení.

Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. … ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. Galatským 5:16+25

Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. 1 Korintským 3:17